ngữ pháp tiếng anh

Cách dùng MUCH, MANY, A LOT OF và LOTS OF

Ngữ pháp tiếng Anh: cách dùng MUCH, MANY, A LOT OF và LOTS OF. Học cách sử dụng MUCH, MANY, A LOT OF và LOTS OF, bạn cũng đồng thời tìm hiểu thêm về danh từ đếm được và không đếm được. Bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng các từ […]

Chia sẻ với bạn bè