Cách dùng MUCH, MANY, A LOT OF và LOTS OF

Cách dùng MUCH, MANY, A LOT OF và LOTS OF

Ngữ pháp tiếng Anh: cách dùng MUCH, MANY, A LOT OF và LOTS OF.

Học cách sử dụng MUCH, MANY, A LOT OF và LOTS OF, bạn cũng đồng thời tìm hiểu thêm về danh từ đếm được và không đếm được. Bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng các từ này nhé.

Điều đầu tiên là chúng ta cần phân biệt được đâu là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Danh từ đếm được là danh từ chỉ sự vật có thể đếm được, ví dụ: một con gà, hai con gà, ba con gà, một trăm con gà. Ngược lại, tất cả những gì mà chúng ta không đếm được theo cách trên là danh từ không đếm được. Nhiều bạn thắc mắc tại sao hàng ngày chúng ta vẫn đếm tiền, nhưng tiền lại là danh từ không đếm được. Đơn giản thế này nhé, chúng ta không thể đếm “một tiền, hai tiền, ba tiền, …” được, mà chúng ta đếm đơn vị của tiền, ví dụ “một đồng, hai đồng”.

Lý do chúng ta tìm hiểu danh từ đếm được và danh từ không đếm được ở đây là vì MUCH được sử dụng cho danh từ không đếm được, còn MANY được sử dụng cho danh từ đếm được. Ví dụ:

There were many people at the last party

MANY PEOPLE được sử dụng vì people (người) là danh từ đếm được.

Do you have MUCH TIME?

MUCH TIME được dùng ở đây là vì thời gian là danh từ không đếm được, chúng ta chỉ đếm được đơn vị của thời gian như giờ, phút, giây,….

Có một điều chúng ta cần chú ý về MUCH mà không nhiều người biết, đó là MUCH thường chỉ đi với câu hỏi và câu khẳng định. Ví dụ:

Do you have much time?

I do not have much time.

Vậy thì, nếu chúng ta vẫn cảm thấy không chắc chắn lắm về việc khi nào thì dùng MUCH, MANY, đâu là danh từ đếm được, danh từ không đếm được, thì bạn có thể sử dụng A LOT OF và LOTS OF do 2 từ này đi được với cả danh từ đếm được và không đếm được, có thể đặt được trong cả câu khẳng định, phủ định và câu hỏi.

A lot of people/lots of people

A lot of time/lots of time

Các bạn nhớ đăng ký địa chỉ email để nhận được thông báo về các tips ngữ pháp tiếng Anh / luyện thi chuyên Anh tiếp theo nhé.

Chia sẻ với bạn bè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *